USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA ABC-SUPPLEMENTS.COM

Naša veb adresa je: https://abc-supplements.com.

USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA ABC-SUPPLEMENTS.COM

1. Opšte odredbe

abc-supplements.com je moderan sajt za e-trgovinu u vlasništvu STIL DOO – ABC SUPPLEMENTS Vranje (u daljem tekstu: ABC SUPPLEMENTS).

Ovi uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) definišu prava i obaveze za korišćenje veb stranice abc-supplements.com i njenih usluga i funkcionalnosti.

abc-supplements.com je veb sajt koji mogu da koriste sva fizička i pravna lica u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici koji žele da kupuju ili prodaju preko abc-supplements.com treba da se registruju preko opcije „Registracija“, pri čemu je opcija „Članstvo za kupce“ namenjena registraciji fizičkih lica, a opcija „Članstvo za kompanije“ za registraciju pravnih lica.

Kupovina preko abc-supplements.com dostupna je svim pravnim i fizičkim licima starijim od 18 godina. Ako imate najmanje 14 godina, a nemate još 18 godina, možete da kupujete preko abc-supplements.com, pod nadzorom i pristankom vašeg roditelja ili staratelja koji se slaže sa ovim Uslovima korišćenja.

Prodaja preko abc-supplements.com dostupna je svim subjektima koji se legalno bave prodajom proizvoda i usluga u tradicionalnoj trgovini.

Pravo korišćenja  abc-supplements.com je lično za korisnika i nije prenosivo na bilo koju drugu osobu. Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti svoje lozinke. Korisnik priznaje da iako je Internet često bezbedno mesto, ponekad postoje prekidi usluga ili događaji koji su van kontrole ABC SUPPLEMENTS i ABC SUPPLEMENTS nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka koji nastane tokom prenosa informacija preko Interneta. Iako ABC SUPPLEMENTS ima za cilj da abc-supplements.com bude dostupan 100% vremena, sajt može biti nedostupan s vremena na vreme iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, rutinsko održavanje. Korisnik razume i prihvata da u zavisnosti od okolnosti, unutar i van kontrole ABC SUPPLEMENTS, pristup  abc-supplements.com može biti prekinut ili suspendovan s vremena na vreme.

Unos informacija je automatizovan putem odgovarajućih elektronskih onlajn formulara na abc-supplements.com ili API modula koji se povezuju sa sistemima korisnika. Unošenjem i slanjem informacija od strane korisnika, korisnik se odriče prava ABC SUPPLEMENTS-u da te informacije objavi na  abc-supplements.com.

ABC SUPPLEMENTS  ne snosi odgovornost za tačnost, pouzdanost i sadržaj informacija koje na  abc-supplements.com unose i objavljuju korisnici, odnosno  ABC SUPPLEMENTS u ime i po nalogu korisnika. Za tačnost, pouzdanost i sadržaj informacija o proizvodima/uslugama koji se prodaju preko  abc-supplements.com i o korisnicima koji kupuju i/ili prodaju preko  abc-supplements.com odgovoran je korisnik koji ih je uneo.

ABC SUPPLEMENTS  može da promeni ove Uslove korišćenja pismenim ili elektronskim dokumentom. U tom slučaju,  ABC SUPPLEMENTS će obavestiti korisnike o promeni na odgovarajući način (uključujući način obaveštavanja putem e-pošte i način objavljivanja putem  abc-supplements.com ) najkasnije 7 dana pre nego što dođe do promene.Svaki korisnik je saglasan da redovno posećuje  abc-supplements.com kako bi saznao o takvim promenama.

Svaki korisnik snosi punu odgovornost za svoje aktivnosti kada koristi  abc-supplements.com Svaki korisnik je takođe saglasan da obešteti  ABC SUPPLEMENTS , njegove službenike i zaposlene od svih zahteva za odštetu i troškove, uključujući pravne takse, koji mogu nastati usled nezakonitog korišćenja i kršenja Uslova korišćenja ove veb stranice od strane korisnika. sebe ili drugog korisnika.

Svaki registrovani korisnik je saglasan da prima obaveštenja na e-mail adresu sa kojom je registrovan na  abc-supplements.com . Obaveštenja se odnose na usluge  abc-supplements.com . Korisnici će dobiti obaveštenje e-poštom:

-kada im se pošalje poruka preko internog sistema  abc-supplements.com za slanje i primanje poruka,
-ako je korisnik izabrao da prati neki proizvod, biće obavešten kada dođe do promene informacija o tom proizvodu,
-ako je korisnik izabrao da prati neku kompaniju, biće obavešten o bilo kojoj aktivnosti kompanije kao što je dodavanje novog proizvoda, promena postojećeg proizvoda, stavljanje proizvoda na promociju ili popust, itd.,
-kada postoji novi zahtev za ponudu,
-pre isteka članskog paketa,
-kada postoji narudžbina proizvoda/usluge i sve prateće radnje oko njegove pripreme, slanja i prijema i sl.

Takođe, svaki registrovani korisnik je saglasan da prima direktnu poštu i biltene na e-mail adresu sa kojom je registrovan na  abc-supplements.com.

Korisnik se obavezuje da, u procesu korišćenja usluga koje pruža  abc-supplements.com. Neće učitavati/prenositi na svoj server i ni na koji način neće otkriti trećim licima Korisnički sadržaj – informacije, podatke, tekst, zvuk, datoteke, softver, video, fotografije, grafike, audio materijale, komunikacije ili bilo koji drugi materijal ili veze do materijala koji:

1.1. nisu u skladu sa zakonima R. Srbije, važeći strani zakoni, internet etika, zajednički propisi o pristojnosti i moralu;
1.2. su predmet intelektualne svojine trećih lica, osim uz saglasnost nosioca prava;
1.3. predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu ili drugu vrstu poverljivih podataka čije je odavanje zabranjeno na osnovu ugovora, zakona ili akta nadležnog organa;
1.4. sadrže informacije o kodovima drugih korisnika ili pravima pristupa, bez saglasnosti njihovih nosilaca, kao i softver za pristup tim kodovima ili pravima;
1.5. sadrže lične podatke trećih lica ili bilo koju drugu informaciju zaštićenu zakonom, osim u skladu sa svim važećim zahtevima za njihovu zaštitu, obradu i primenu;
1.6. pozivaju ili sadrže elemente nasilja nad osobama ili životinjama, ponižavanja ljudskog dostojanstva, ugrožavanja života i fizičkog integriteta lica ili životinja;
1.7. prikazuju nesreće i druge ozbiljne incidente ili zločine;
1.8. imaju pornografski ili eksplicitan sadržaj;
1.9. izražavaju ili pozivaju na diskriminaciju na osnovu pola, rase, nacionalnosti, etničke pripadnosti, državljanstva, porekla, vere ili uverenja, obrazovanja, uverenja, političke pripadnosti, ličnog ili javnog statusa, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije, bračnog statusa, imovinskog statusa ili bilo čega druge simbole, kao i propagiranje bilo koje druge nedemokratske ideologije;
1.10. naneti štetu dobroj reputaciji, časti ili dostojanstvu trećih lica;
1.11. sadrže vulgaran ili uvredljiv sadržaj usmeren na bilo koju osobu;
1.12. pozivaju na nasilnu promenu ustavnog poretka, vrše krivično delo, lično nasilje ili izazivaju rasnu, nacionalnu ili versku mržnju;
1.13. pokazuju i podstiču ponašanje koje predstavlja opasnost po zaštitu životne sredine;
1.14. sadrže informacije koje podstiču izvođenje terorističkih aktivnosti i druge teme vezane za terorizam;
1.15. povrediti imovinska prava ili legitimne interese trećih lica;
1.16. imaju loš kvalitet i nejasan sadržaj;
1.17. imaju veličinu koja premašuje maksimalnu veličinu utvrđenu na veb lokaciji abc-supplements.com

Ako ABC SUPPLEMENTS pronađe takve sadržaje, oni će biti odmah obrisani, a korisnik koji ih je uneo može biti blokiran iz sistema  abc-supplements.co.

Proizvodi i usluge objavljeni na abc-supplements.com moraju biti u skladu sa relevantnim propisima koji su na snazi u Republici Srbiji. U slučaju spora, teret usaglašenosti proizvoda i usluga sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije, teret dokazivanja usklađenosti pada na prodavca.

ABC SUPPLEMENTS ima pravo da prikuplja, čuva, analizira i koristi statističke podatke o korišćenju  abc-supplements.com u cilju informisanja svojih kupaca, korisnika, drugih strana, objavljivanja na drugim medijima, provere pouzdanosti korisnika i da komunicira sa korisnikom u vezi sa uslugama  abc-supplements.com . Međutim, lični podaci o korisnicima biće strogo poverljivi i neće biti otkriveni trećim licima osim ako to nalaže zakon, ili ako postoji sudski nalog ili drugi obavezni nalog za to.

ABC SUPPLEMENTS zadržava pravo da proverava podatke dostavljene prilikom registracije korisnika, kao i podatke o svakom unetom proizvodu ili usluzi u cilju provere njihove pouzdanosti. Ako  ABC SUPPLEMENTS smatra da informacije nisu validne ili nisu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, ima pravo da ih izbriše.

ABC SUPPLEMENTS  zadržava pravo da ukloni sadržaj objavljen na  abc-supplements.com koji je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.

Brisanje sadržaja sa  abc-supplements.com od strane ABC SUPPLEMENTS-a u skladu sa ovim Uslovima korišćenja je ekskluzivno pravo  ABC SUPPLEMENTS-a i neće predstavljati osnovu za bilo kakva prava ili potraživanja bilo koje treće strane.

ABC SUPPLEMENTS  ne snosi odgovornost za nastanak bilo kakve štete zbog objavljenih informacija o proizvodu, usluzi ili korisnicima registrovanim na  abc-supplements.com .

ABC SUPPLEMENTS zadržava pravo da doda, promeni, nadogradi, otkaže, zaustavi usluge ili uvede uslove za usluge  abc-supplements.com bez prethodnog obaveštenja.

Prodaja proizvoda i usluga putem  abc-supplements.com podrazumeva pravo i obavezu da se poštuje Zakon o zaštiti potrošača na isti način kao i tokom tradicionalne prodaje.

2. Kupovina preko abc-supplements.com

Kupovina preko  abc-supplements.com se vrši klikom na dugme NARUČI SAD i jednostavnim popunjavanjem obrasca NARUČI koji  abc-supplements.com generiše kada se izabere opcija kupovine. Nakon slanja PORUDŽBINE, kupac će najkasnije u roku od 1 radnog dana dobiti Obaveštenje sa obaveštenjem da li je proizvod/usluga na lageru, kao i sa ponudom cene proizvoda/usluge, odobrenim popustom na cenu i iznos troškova isporuke od prodavca (ako je izabrana opcija isporuke). Na primljenom obaveštenju, kupac će morati da izabere opciju da potvrdi ili odbije ponudu. Ako kupac ne izabere nijednu od opcija za potvrdu ili odbijanje u roku navedenom u tom obaveštenju, sistem će automatski smatrati porudžbinu potvrđenom.

Potvrđivanjem porudžbine preko  abc-supplements.com , kupac sklapa kupoprodajni ugovor sa prodavcem poručenog proizvoda ili usluge, pri čemu se kupac i prodavac obavezuju da ga ispune prema učinjenoj porudžbini. ABC SUPPLEMENTS će biti uključen u ovaj odnos samo u slučaju dobijanja obaveštenja preko  abc-supplements.com o postojanju problema u sprovođenju kupoprodajnog ugovora. Ovo uključivanje  ABC SUPPLEMENTS -a je na dobrovoljnoj osnovi i motivisano je idejom poboljšanja kvaliteta i pouzdanosti onlajn prodaje. U slučaju ovakvog angažovanja,  ABC SUPPLEMENTS će nastojati da problem prevaziđe u skladu sa važećim zakonskim propisima, a posebno Zakonom o zaštiti potrošača.  ABC SUPPLEMENTS će preduzeti sve što je u njegovoj moći da doprinese zaštiti prava korisnika kao kupca, kao i da ga uputi na njegova zakonom zagarantovana prava. Ovakvo uključivanje  ABC SUPPLEMENTS-a ne utiče na pravo korisnika na sudsku zaštitu.

Kao deo svoje posvećenosti zaštiti prava potrošača, kao i promovisanju poverenja u onlajn trgovinu,  ABC SUPPLEMENTS garantuje korisnicima kao kupcima sledeća prava:

-Pravo na povraćaj proizvoda u roku od 8 dana od prijema, u slučaju da ima nedostatak ili ne odgovara opisu objavljenom za njega na  abc-supplements.com , pri čemu padaju na teret troškovi dostave i svi drugi troškovi povraćaja od strane prodavca i
-Pravo na zamenu proizvoda u roku od 15 dana od prijema u slučaju da je adekvatnog kvaliteta, ali ne odgovara kupcu po obliku, veličini, modelu, boji, broju ili iz drugih razloga, dok troškovi slanja i bilo koje druge troškove zamene snosi kupac.

Mogućnosti povraćaja i zamene mogu se ostvariti samo ako je proizvod vraćen neiskorišćen, ukoliko je izgled proizvoda, korisna svojstva, pečati, fabričke etikete, kao i prateća dokumentacija koja je data kupcu zajedno sa proizvodi su sačuvani.

Prava na vraćanje i zamenu garantuje  ABC SUPPLEMENTS samo za one kupoprodajne ugovore za koje se celokupna komunikacija između kupca i prodavca odvijala preko  abc-supplements.com.

3. Pravila korišćenja

 1. Nemojte unositi linkove ka drugim veb lokacijama.
 2. Nemojte pisati neopravdane stavove protiv konkurencije.  ABC SUPPLEMENTS može obrisati neopravdane i/ili nekvalifikovane izjave.
 3. Ne unosite informacije, niti na bilo koji drugi način ne koristite materijale koji su predmet intelektualne svojine ili drugih ekskluzivnih prava trećih lica bez njihovog znanja i dozvole.
 4. Ne unosite lične podatke koji se odnose na druge ljude bez njihovog prethodnog odobrenja.
 5. Nemojte oglašavati, promovisati ili na drugi način promovisati tuđe proizvode ili usluge.

4. Osnovne smernice i uputstva

Kada se registrujete na  abc-supplements.com:

 1. Unesite validne podatke o sebi ili kompaniji u kojoj ste zaposleni.
 2. Podnesite i koristite samo legalan, pristojan i pošten sadržaj.
 3. Molimo Vas da se pri unošenju podataka pridržavate „netikete“, odnosno savet je da ne pišete ceo tekst velikim slovima ili nepravilnim fontom.


Kada unesete proizvod ili uslugu:

 1. Vaš proizvod ili uslugu treba staviti u kategoriju koja ih najbolje opisuje (može biti preraspoređena u prikladniju kategoriju tokom procesa pregleda). Dozvoljeno vam je da objavite proizvod u najviše 3 različite kategorije.
 2. Proizvodi za prodaju moraju biti u odeljku Proizvodi na  abc-supplements.com, a zahtevi za ponude u odeljku Zahtev za ponudu. Zahtevi za predloge mogu biti objavljeni u najviše 3 kategorije.
 3. Nije dozvoljeno više puta otpremati iste proizvode od istog prodavca.
 4. Ne postavljajte proizvode ili usluge koji nisu dozvoljeni za prodaju prema zakonima Srbije. Ako takve proizvode ili usluge pronađe  ABC SUPPLEMENTS , oni će odmah biti uklonjeni.

5. Politika autorskih prava, žigova i intelektualne svojine

Svako kopiranje, distribucija, prenos ili na drugi način modifikovanje i korišćenje ove veb stranice bez izričite pismene dozvole  ABC SUPPLEMENTS -a je strogo zabranjeno. Svako kršenje ove politike može dovesti do kršenja autorskih prava, žiga ili druge povrede intelektualne svojine i može podvrgnuti korisnika građanskoj ili krivičnoj odgovornosti.

ABC SUPPLEMENTS  nije odgovoran ako korisnik prekrši prava intelektualne svojine trećeg lica u korišćenju ili na bilo koji način u vezi sa korišćenjem  abc-supplements.com.

6. Osnovni podaci o firmi

Naziv: PREDUZECE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU USLUGE STIL DOO VRANJE
Adresa: Brankova 1
Šifra: 5610 - Restorana I pokretnih ugostiteljskih objekta
Matični : 17276778
Poreski: 102144152
Web adresa: www.abc-supplements.com
Kontakt telefon: 069 28 08 993
Kontakt e-mail: prodaja@abc-supplements.com

7. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

8. Kontakt podaci – korisnički servis

Kontakt e-mail:

prodaja@abc-supplements.com

Adresa prodavnice

Beogradska 39 - Vranje, Srbija

Telefon / Korisnički servis

 +381 (0)69 28 08 993

9. Dostava robe i eventualna ograničenja

Svaka roba koja se kupi tekuceg  dana do 14 h ide istog radnog dana. Pošiljke koje budu poručene posle 14 h, šalju se već narednog radnog dana. Pošiljke poručene u petak do 14h, bit će poslate istog dana, ali će njihova dostava biti u ponedeljak. Pošiljke poručene od petka u 14h do ponedeljka u 14h (znači ceo vikend) bit će poslate u ponedeljak, i dostavljene u utorak. Ukoliko u periodu od Vaše porudžbine do vremena predviđenog za slanje ipak odustanete od kupovine, izići ćemo Vam u susret, ali kao što smo rekli morate da nas nazovete ili pošaljete email u navedenom roku, pre samog slanja. Otkazivanje može da bude u slobodnoj formi, dovoljan je poziv, ili samo email.

Dostava je besplatna ako:

– Porudzbina je veca od 5000 din. za teritoriju R. Srbije

ZA PORUDŽBINE PREKO 5.000 DIN BESPLATNA DOSTAVA / AKO IMATE POPUST NA PROIZVOD, DOSTAVA JE NA VAŠ RAČUN. UKOLIKO PORUČITE DO 14:00H RADNIM DANOM, VAŠ PAKET JE VEĆ SUTRA KOD VAS.

Porudžbinu plaćate kuriru prilikom isporuke paketa na kućnu adresu.

– Ako je Vaša porudžbina manja od 5.000 din pri isporuci dodatno plaćate troškove isporuke po cenovniku KURIRA-a, kao i trošak otkupa novca u iznosu od 90 din.
– Ako je Vaša porudžbina veća od 5.000 din onda je ISPORUKA BESPLATNA, a dodatno plaćate samo trošak otkupa novca u iznosu od 90 din.
– Ako u Vaša porudžbina imate popust na proizvod, dostava je na vaš račun, a dodatno plaćate samo trošak otkupa novca u iznosu od 90 din.

10. Politika reklamacija

REKLAMACIJE I ODUSTANAK OD UGOVORA

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prodaja robe na našem sajtu obavlja se na sledeći način.

1. Poseta kupca našoj web prodavnici ne zahteva registraciju. Možete bez ikakve registracije gledati naše proizvode, informisati se o njima, o njihovom sastavu, načinu korištenja. Ukoliko imate ikakvih nedoumica, ili niste sigurni šta je najbolji izbor za Vas, uvek nas možete kontaktirati na naše telefone 0692808993 ili na email prodaja@abc-supplements.com

2. Kada se odlučite za kupovinu na našem sajtu, tada je potrebno da ostavite određene podatke, bez kojih nismo u mogućnosti da izvršite kupovinu i da mi izvršimo dostavu pošiljke. Postupak je sledeći: – Morate da ostavite svoju email adresu .Osim emaila, morat ćete da ostavite Vaše podatke: ime,prezime, adresa (ulica, broj stana ili kuće i grad) kao i broj telefona. Sve o privatnosti i zaštiti potrošača možete pogledati OVDE

3. Sledeći korak je kupovina (odabir proizvoda,stavljanje u korpu). Zatim odabir načina plaćanja (sve o načinu plaćanja OVDE). Nakon što odabere način plaćanja, još jednom morate da potvrdite da ste saglasni sa uslovima korištenja, tada potvrđujete kupovinu.

Ukoliko ste odabrali kartično plaćanje, svi Vaši podaci vezani za Vas račun, privatne podatke računa i sl. obavljaju se na platformi BANKA INTESE, tako da naš sajt nema nikakav uvid u te iste podatke, i svaka odgovornost je na banci.

Kada odaberete plaćanje pouzećem, robu plaćate na licu mesta kuriru koji donosi pošiljku.

Napominjemo da kada kupite robu kod nas na sajtu, to znači da ste potvrdili kupovinu, tj.da smo sklopili ugovor o kupovini na daljinu. Prihvatanjem uslova kupovine prihvatili ste i stavku u kojoj jasno piše,da nakon kupovine, možete odustati od ugovora i to otkazivanjem na br telefona 0692808993 ili slanjem emaila na prodaja@abc-supplements.com.Ukoliko je roba već poslana,u tom slučaju dužni ste da nam nadoknadite troškove poštarine koje smo imali i za slanje i za povrat robe. USLOVI KUPOVINE

Svaka roba koja se kupi tekuceg  dana do 14 h ide istog radnog dana. Pošiljke koje budu poručene posle 14 h, šalju se već narednog radnog dana. Pošiljke poručene u petak do 14h, bit će poslate istog dana, ali će njihova dostava biti u ponedeljak. Pošiljke poručene od petka u 14h do ponedeljka u 14h (znači ceo vikend) bit će poslate u ponedeljak, i dostavljene u utorak. Ukoliko u periodu od Vaše porudžbine do vremena predviđenog za slanje ipak odustanete od kupovine, izići ćemo Vam u susret, ali kao što smo rekli morate da nas nazovete ili pošaljete email u navedenom roku, pre samog slanja. Otkazivanje može da bude u slobodnoj formi, dovoljan je poziv, ili samo email.

MOLIMO VAS DA PRE KUPOVINE PROČITATE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA(ovo nije obavezujuce,samo preporuka)

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 28

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 15 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Trgovac je duzan da odgovori na  reklamaciju u roku od 8 dana od prijema reklamacije.Rok za resavanje reklamacije je  15 dana od prijema reklamacije.

Rok za resavanje reklamacije prekida se kada potrosac primi odgovor prodavca , i pocinje da tece ponovo kada prodavac primi izjasnjenje potrosaca na odgovor prodavca. Potrosac je duzan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.Smatrace se da potrosac nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju:

-duzan je da pruzi odgovarajuce obavestenje potrosacu u slucaju odbijanja reklamacije(obrazlozenje prodavca u slucaju neprihvatanja reklamacije)

-duzan je da potrosaca sveobuhvatno obavesti o mogucnosti resavanja spora vansudskim  putem, kao i nadleznim telima za vansudsko resavanje potrosackih sporova.

Ukoliko je za  neki od proizvoda uz kupovinu izdat reklamacioni list, a reklamacija se podnosi nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrosac je duzan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Vansudsko resavanje potrosackih sporovaPotrosacki spor moze se resiti postupkom vansudskog resavanja potrosackih sporova.Kao trgovac smo duzni da  vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da ucestvujemo u ovom postupku.Vansudsko resavanje potrosackih sporova obavlja se na transparentan, efikasan i brz  nacin pred telom za vansudsko resavanje potrosackih sporova. Ministarstvo sacinjava listu tela i javno  je  objavljuje . Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom moze da pokrene potrosac, samo ukoliko predhodno izjavi reklamaciju ili prigovor trgovcu.Potrosac protekom jedne godine od dana (bezuspesnog) podnosenja reklamacije gubi pravo na podnosenje predloga za vansudsko resavanje spora. Vansudsko resavanje potrosackog spora moze da traje najduze 90 dana od dana podnosenja predloga.Vansudsko resavanje potrosackog spora, ne primenjuje se pored ostalog:-u potrosackim sporovima koji su predmet Zakona o zastiti potrosaca, ako je vansudsko resavanje sporova uredjeno posebnim zakonom, a narocito u pruzanju elektronskih komunikacionih usluga, postanskih usluga,osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja:-za resavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac-za neposredne pregovore izmedju potrosaca i trgovca-na pokusaj mirenja strana povodom spora u parnicnom postupku-u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrosacaSvaka strana u postupku vansudskog resavanja potrosackog spora placa svoje troskove(troskovi zastupanja,putni troskovi i sl.)Rad tela za vansudsko resavanje potrosackog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog resavanja potrosackog spora.

Korišćenja prava na odustanak od ugovora na povezane ugovore

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Član 37**


Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;


2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

PRIMER ZA OVU TAČKU ZAKONA U KUPOVINI KOD NAS:  npr.Vi ste poručili robu danas  po određenoj ceni ,sutradan je pocela akcija za isti proizvod ,ne mozete posiljku koja je vec poslata,otkucana i kod Vas na dostavi platiti po snizenoj ceni,vec je morate platiti po ceni koja je bila u vreme Vase kupovine na sajtu.


3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane 


4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja

PRIMER ZA OVU TAČKU  NA PRIMERU KADA KUPUJETE KOD NAS NA SAJTU:npr. kupili ste robu koja je  bila na akciji zbog kratkog roka trajanja,ili ste kupili proizvode koji su vezani rokom.U tom slučaju nesaobraznost ne mozete reklamirati nakon isteka roka ili kada je vreme isteka roka krace od vremena koje je potrebno da se proizvod  potrosi.Na sajtu će uvek vidno biti naznačen rok trajanja proizvoda ukoliko se radi o proizvodu sa kraćim rokom trajanja.Dodaci ishrani su vrsta hrane koja ima svoj rok trajanja i njih mozete reklamirati samo odmah nakon otvaranja i u vreme preuzimanja,jer se njihov kvalitet moze  izmeniti i nepravilnim čuvanjem.Zbog toga je neophodno da po prijemu pošiljke odmah proverite da li je sve uredu sa Vasim proizvodom i da nas odmah obavestite o svemu,jer  kao sto se mleko moze pokvariti ukoliko nije spremljeno u frizider i  dodaci ishrani se mogu pokvariti ukoliko ih drzite na vlaznom mestu,ukoliko nistu dobro zatvoreni ,pa dodju u kontakt za vlagom ili parom isl.

5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA CEO

REKLAMACIJE 

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen proizvod u kutiji da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 0692808993 kako bi kurir napravio zapisnik I preuzeo oštećeni proizvod. Samo u slučaju kada je pošiljka oštećena u transportu zapisnik o reklamaciji radi kurirska služba, i u tom slučaju mi Vama šaljemo drugi proizvod, a mi nadoknadu štete tražimo od kurirske službe.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas I mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je  nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom   nesaobraznosti(Ukoliko je proizvod sa rokom trajanja i ukoliko se roba ne skladišti na način  napisan na deklaraciji.)

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.Sve troškove koji su nastali usled nesaobrazbe od momenta preuzimanja pošiljke do isporuke pošiljke kupcu snosi sam prodavac.Kupac odgovara samo za nesaobrazbu za koju je on lično odgovaran od momenta kada je pošiljka preuzeta(lom,cepanje,neadekvatno skladištenje ukoliko je reč o sportskom suplementu).Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je  nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom   nesaobraznosti(Ukoliko je proizvod sa rokom trajanjai ukoliko se roba ne skladišti na način  napisan na deklaraciji.)

O ovome govori zakon o zaštiti potrošača član 37 ,stav 4.

Isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja npr. kupili ste robu koja je  bila na akciji zbog kratkog roka trajanja,ili ste kupili proizvode koji su vezani rokom.U tom slučaju nesaobraznost ne mozete reklamirati nakon isteka roka ili kada je vreme isteka roka krace od vremena koje je potrebno da se proizvod  potrosi.Na sajtu će uvek vidno biti naznačen rok trajanja proizvoda ukoliko se radi o proizvodu sa kraćim rokom trajanja.Dodaci ishrani suvrsta hrane koja ima svoj rok trajanja i njih mozete reklamirati samo odmah nakon otvaranja i u vreme preuzimanja,jer se njihov kvalitet moze  izmeniti i nepravilnim cuvanjem.Zbog toga je neophodno da poprijemu pošiljke odmah proverite da li je sve uredu sa Vasim proizvodom i da nas odmah obavestite o svemu,jer  kao sto se mleko moze pokvariti ukoliko nije spremljeno u frizider i  dodaci ishrani se mogu pokvariti ukoliko ih drzite na vlaznom mestu,ukoliko nistu dobro zatvoreni ,pa dodju u kontakt za vlagom ili parom isl.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.Odgovorni smo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača ( ili kraće u skladu sa prirodom robe ako je roba vezana rokom trajanja,u tom slucaju nesaobraznost traje do kraja roka trajanja,ali pod uslovom da ste robu skladistili na nacin naveden na deklaraciji.)“

Za sportsku garderobu,sportsku opremu kupac ima pravo na saobrazbu i do 2 godine osim ukoliko na proizvođačkoj deklaraciji  ne stoji ograničavajući rok upotrebe ili ukoliko je do nesaobrazbe doslo neadekvatnim rukovanjem (npr majica je pocepana zbog toga sto nije odgovara veličina ,pa je nasilno obučena i prilikom skidanja pocepana,ili  na kajis za opterecenje  koji sluzi isključivo  za drzanje ledja kačen je uteg da bi se radilo  tezinsko propadanje,a taj kais nije namenjen toj upotrebi i slično.)

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se roizvod reklamira.

Čim preuzmemo porudzbinu, izdaćemo  OBRAZAC ZA REKLAMACIJU I  ZAHTEV ZA POVRAT NOVCA ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu. Po prijemu reklamacije „ABC SUPPLEMENTS“ je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je duzan da odgovori na  reklamaciju u roku od 8 dana od prijema reklamacije.Rok za resavanje reklamacije je  15 dana od prijema reklamacije.

Rok za resavanje reklamacije prekida se kada potrosac primi odgovor prodavca , i pocinje da tece ponovo kada prodavac primi izjasnjenje potrosaca na odgovor prodavca. Potrosac je duzan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.Smatrace se da potrosac nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.

Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novi proizvodom. Ukoliko i unatoč tome niste zadovoljni vratit ćemo Vam novac.

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova,ukoliko roba nije vec poslata.Ukoliko je roba poslata, mozete da odustanete od kupovine,ali morate da nam nadoknadite troškove slanja i povrata robe.Dokaz o iznosu troškova bit će račun kurirske službe. Ukoliko ste primili pošiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu, ali samo u slučaju ukoliko robu niste otvorili i konzumirali (ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu ).

Ukoliko se radi o sportskoj opremi ili garderobi, molimo Vas da nas pre kupovine kontaktirate na naše telefone kako biste uz pomoc naših trgovaca dobili pomoć oko odabira veličina. Broj telefona 0692808993

Isto tako možete poslati ispunjen obrazac za reklamaciju  i Vaš zahtev za povrat novca  na naš email prodaja@abc-supplements.com

Ukoliko Vi sami napravite grešku sa odabirom veličina, a proizvod prilikom probe niste oštetili, u tom slučaju, a u skladu sa zakonom Vi snosite troskove poštarine, a mi kao trgovac, smo dužni da Vam plaćeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema.

Ukoliko je do odustanka od ugovora došlo zbog naše greške (proizvod je oštećen, kvalitet ne odgovara opisu sa sajta) u tom slučaju, mi smo dužni da Vam osim vrednosti paćene robe nadoknadimo i troškove za poštarinu koju ste Vi platili i prilikom prijema pošiljke, kao i troškove poštarine za povrat iste.

10. Zaštita privatnosti korisnika

U ime ABC-SUPPLEMENTS.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ABC-SUPPLEMENTS.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

11. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

12. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ABC-SUPPLEMENTS.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

13. Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova